Lingsby

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1.Taraflar
a lingsby internet sitesinin faaliyetlerini yürüten EHLİBEYT MAH. TEKSTİLCİLER CAD. Kapı No:35 Daire No:7 BALGAT Tel: 444 9 804  ÇANKAYA ANKARA adresinde faaliyette bulunan hizmet veren (“sağlayıcı”),
b) lingsby internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”),
2.Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu lingsby nin sahip olduğu internet sitesi lingsby üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, lingsby internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olduğunu; doğru ve gerektiğinde güncel olduğunu lingsby ‘nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirlerin alınması bakımından kişisel verilerin değiştirilmesi işlemlerinin lingsby ‘nin yetkilendirdiği müşteri temsilcisi aracılığıyla yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasından üye kendisinin sorumlu olduğunu kabul ederek gerekli değişiklikleri yine bu yolla talep eder.
3.2. Üye, lingsby tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından lingsby’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, lingsby nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
3.3. Üye, lingsby yazılı izni olmadan iş bu sözleşmeyi veya sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen -aile üyesi, eş nişanlı, sevgili vb. dahil olmak üzere- üçüncü bir kişiye kısmen veya tamamen devredemeyeceğini; başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde lingsby tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan iş bu sözleşmeyi fesh etme, üyeliğe son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.
Üye, kendisine ait hesaba en fazla 3(üç) cihaz tanıtabilme hakkına sahip olup hesabın tekli kullanılmadığı ve çoklu kullanımların tespit edildiği hallerde lingsby hesabı herhangi bir bildirim yapmaksızın kapatabilme, iade yapmama ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.
3.4. Üyenin, iş bu sözleşmeyle kayıt derslerde dersin yapıldığı saatten itibaren 24 saatte yükleneceği bilgisine sahip olduğu kabul edilmektedir.
Üye, lingsby internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran hesap bilgilerinde yer alan üyeyi bağlayacaktır.
3.5. Üye, lingsby internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
Üyeye iş bu maddeye aykırı davranması sebebiyle bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; üye bu dava ve talep sonucunda lingsby ‘nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın (tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla) kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, iş bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı(mail, tartışma ve geri bildirimlerde yapılacak her türlü hakaretlerde) yapılacak hukuki işlemlerin sonucuna katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6. lingsby internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin lingsby ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. lingsby ‘nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Üye, lingsby ‘den hizmet alırken, aldığı hizmete dair şikayet ve taleplerini lingsby yetkilileri ile çözmeye çalışmayı taahhüt eder. Üye, her ne surette olursa olsun lingsby yetkilileri ile iletişime geçilmeksizin sitenin kullanımı sırasında sosyal medya vb. herhangi bir mecrada lingsby ‘nin küçük düşürücü, hakaret içerikli paylaşım yapması halinde lingsby ‘nin tazminat ve dava hakkının saklı tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.7. lingsby üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, lingsby sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden lingsby’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
3.8. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
3.9. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, lingsby bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, lingsby nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
3.10. lingsby her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, lingsby ‘nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.11. lingsby internet sitesi yazılım ve tasarımı lingsby mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
3.12. lingsby tarafından  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
3.13. lingsby kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. lingsby üyenin www.lingsby.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
3.14. lingsby ‘e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında lingsby tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.
Üye, lingsby ‘e üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına lingsby tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece lingsby kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve lingsby ‘yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini lingsby müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.
3.15. lingsby üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya lingsby ‘ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) lingsby ve lingsby web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.16. lingsby hizmet sağlarken birlikte çalıştığı firmalarla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olması halinde üyenin açık rızası olmaksızın kişisel verileri aktarabilir.
3.17 lingsby web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye lingsby web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.18. lingsby sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya lingsby web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.19. lingsby üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.20. Taraflar, lingsby ‘e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya lingsby tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır lingsby üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Ücret
Sağlayıcı tarafından verilen hizmetin ücreti işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan ücret tarifesinde açıkça belirtilmiş olup, üye ücret tarifesinde belirtilen ücreti ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Üye, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları tamamlamak suretiyle sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olacağı gibi işbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
8.Gizlilik
Üye, iş bu üyelik sözleşmesini onaylamakla sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki Gizlilik Sözleşmesi’ni de okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

LİNGSTEK YAZILIM BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ